Fotoprotocol


Protocol gebruik beeldmateriaal

Hei-Sei-Do Sport hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website van Hei-Sei-Do Sport en op social media zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram en WhatsApp groepen (technische trainingen en/of wedstrijdtrainingen). In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan Hei-Sei-Do Sport zich houdt als het gaat om beeldmateriaal van onze leden, trainers en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

Hei-Sei-Do- Sport beheert de website www.heiseidosport.nl

 

 • Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die Hei-Sei-Do Sport organiseert. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van leden en belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij Hei-Sei-Do Sport. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen dojo (zowel in Swalmen, als in Kerkrade) mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij Hei-Sei-Do Sport, zoals leden van het bestuur en trainers. Als de betreffende persoon het hiermee niet eens is, wordt de achternaam alsnog verwijderd.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor Hei-Sei-Do Sport zoals het bestuurd.
 • Als ouder/verzorger problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen.
 • Leden en/of ouders/verzorgers van leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dan wel beeldmateriaal van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen.
 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen Hei-Sei-Do Sport website, Facebookpagina, Instagrampagina en WhatsApp groepen.

Maken van foto en video opnames

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie en eigen sportterrein kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden.
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :
  – Trainingen;
  – Door de vereniging georganiseerde evenementen;
  – Door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;
  – Wedstrijden en (officiële) toernooien; o e. overige verenigingsactiviteiten;
 • Het is niet toegestaan foto’s en of video opnames te maken in kleedruimten.

Bewaking privacy gebruik van opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hiervoor;
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van de vereniging.
 • Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.

Sancties

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet, zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan. Afhankelijk van de ernst van het incident zal het bestuur disciplinaire maatregelen treffen of desnoods het incident melden aan de betreffende instanties. Betrokken ouders/verzorgers worden direct geïnformeerd.

Tot slot

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur.